AMSTELVEEN
TRIËNNALE
18.05 T/M
07.07.2024
21 AMSTELVEENSE
KUNSTENAARS

9E AMSTELVEEN TRIËNNALE

Zaterdag 18 mei tot zondag 7 juli 2024

De Amstelveen Triënnale is een driejaarlijkse manifestatie waarin professionele beeldend kunstenaars die in Amstelveen wonen of werken een podium krijgen. Sinds 1998 wordt dit evenement georganiseerd door het Cobra Museum en dit jaar wederom in samenwerking met Museum JAN en Platform C. Uit meer dan 60 inzendingen koos een jury bestaande uit medewerkers van bovengenoemde instellingen voor het recente werk van 21 kunstenaars.

Tentoonstelling
De tentoonstelling in het Cobra Museum laat de rijkdom aan lokale kunstpraktijken zien in al hun verscheidenheid. Naast oudgedienden toont de Amstelveen Triënnale ook verrassende nieuwkomers die samen een breed scala aan artistieke uitingsvormen bestrijken: van schilderkunst tot installatie en van videowerk tot grafiek. Er is conceptuele kunst in de gedaante van enveloppen in reuzenformaat, maar ook experimenten met materiaal en traditionele thema’s zoals landschap en interieur zijn vertegenwoordigd. Inhoudelijk viel de keuze ook op werken die een betrokkenheid tonen met onderwerpen als migratie en taal, die gestalte krijgen in een houten harnas en een vuist van hardschuim. Daarnaast zijn er verschillende schilderijen waarin het thema trauma en de rol van het onderbewustzijn worden belicht, in zowel figuratieve als meer abstracte vertalingen.

Educatief programma en verdiepende lezing
Speciaal voor middelbare scholieren is er een educatief programma ontwikkeld, bestaande uit een rondleiding in de tentoonstelling door deelnemende kunstenaars en een aansluitende workshop in Museum JAN. Ook zal er een verdiepende Triënnale Talks discussieavond worden georganiseerd in Platform C met als onderwerp: kunst in de openbare ruimte van Amstelveen, waarin verschillende deelnemers over hun werk vertellen.

Kunstenaars
Deelnemers van deze editie: Robbert Weide, Robin Waart, Jan Verschoor, Mitchell Thar, Júlia dos Santos Baptista, Tamar Rozenblat, Ulric Roldanus, Hanneke Rijks, Thom van Rijckevorsel, Mees van Rijckevorsel, Piet Reekers, Ingeborg Oderwald, Anne-Marie van Meel, Mehdi Mashayekhi, Hanneke ter Horst, Inbar Hasson, Ramaz Goiati, Bouchaïb Dihaj, Sharon van den Berg, Irene Brok en Joep Backhuijs

Speciale dank gaat uit naar de Gemeente Amstelveen voor de ruimhartige financiële steun en natuurlijk naar alle Amstelveense kunstenaars, zonder wie er geen Amstelveen Triënnale zou bestaan.

The Amstelveen Triennial occurs once every three years and is a manifestation in which professional visual artists living or working in Amstelveen are given a stage. Since 1998 this event is organized by the Cobra Museum and this year once again it will take place in collaboration with our cultural partners Museum JAN and Platform C. From more than 60 entries, a jury consisting of employees of these institutions chose recent works from 21 artists.

Exhibition
The exhibition shows the richness of local art practices in all their diversity. In addition to former participants, the Amstelveen Triennial also shows surprising newcomers who together cover a wide range of forms of artistic expression: from painting to installation and from video work to printmaking. There is conceptual art in the form of giant-size envelopes, but also experiments with materials and traditional themes such as landscape and the interior are represented. In terms of content, the selection includes works that show an engagement with topics related to migration and language, which take shape in a wooden harness and a hard foam fist. In addition, there are several paintings highlighting the theme of trauma and the role of the subconscious, in both figurative and more abstract translations.

Educational program and in-depth discussion
An educational program has been developed especially for high school students, consisting of a tour of the exhibition by participating artists and a subsequent workshop in Museum JAN. There will also be an in-depth Triennial Talks discussion evening in Platform C on the subject of art in Amstelveen's public space, in which various participants will talk about their work.

Artists
Participants of this edition: Robbert Weide, Robin Waart, Jan Verschoor, Mitchell Thar, Júlia dos Santos Baptista, Tamar Rozenblat, Ulric Roldanus, Hanneke Rijks, Thom van Rijckevorsel, Mees van Rijckevorsel, Piet Reekers, Ingeborg Oderwald, Anne-Marie van Meel, Mehdi Mashayekhi, Hanneke ter Horst, Inbar Hasson, Ramaz Goiati, Bouchaïb Dihaj, Sharon van den Berg, Irene Brok and Joep Backhuijs

Special thanks go to the Municipality of Amstelveen for its generous financial support and of course to all Amstelveen artists, without whom there would be no Amstelveen Triennial.

INDEX

01

Irene Brok

Rapid Eye Movement 

2023 

02

Robbert Weide

Untitled (Fossil Fountain (First Humans)) 

2023 

03

Thom van Rijckevorsel

How to connect 9 dots with four straight lines

2023 

04

Mehdi Mashayekhi

Choub 

2022 

05

Ramaz Goiati

“Language” 2024 

2024

06

Júlia dos Santos Baptista

Anunciação
De aankondiging

2023 

07

Hanneke Rijks

Tribute to Keith 

2020 

08

Mees van Rijckevorsel

Dreaming about making murals  

2023 

09

Sharon van den Berg

Zonder titel (serie Dormitorios) 

2022

10

Inbar Hasson

My Baby  

2023 

11

Ulric Roldanus

Tetraëders

2023 

12

Hanneke ter Horst 

Series Plant Dyed

2023 

13

Mitchell Thar

Midden (Middelpolder) 

2022-2023

14

Ingeborg Oderwald

Hoge Horizon

2023

15

Jan Verschoor

Zonder titel (Verschuivingen)
Untitled (Shifting)

2023 

16

Tamar Rozenblat

Gesture of a conductor  

2023 

17

Bouchaib Dihaj

Zonder titel (uit de serie Metamorphosis) 

2022 

18

Anne-Marie van Meel

Prayers to empty thrones 2 

2022

19

Robin Waart 

Letter(s) to X

2021-2024

20

Piet Reekers

Hermetische Herinnering 

2023

21

Joep Backhuijs

Beweging

2023

EVENTS

KUNSTENAARS

foto toont de sculpturen | image shows the sculptures
01

Irene Brok

Rapid Eye Movement 

2023 

installatie met schilderijen in acryl- en olieverf op doek en sculpturen in hout en acrylverf op gebreid katoen | installation with paintings in acrylic and oil on canvas and sculptures of wood and acrylic on knitted cotton  

afmeting variabel | dimensions variable

Brok creëert installaties waarin onzichtbare dynamieken, ontheemding en vrijheid gethematiseerd worden en er ruimte ontstaat voor vragen en verwondering. Dromen dienen als startpunt van deze installatie; een complex weefsel van het onwaarschijnlijke en het banale van het dagelijks leven. Naast een culturele en visuele inspiratiebron hebben dromen ook een sociale component, wanneer je de ander toestaat om bij het uitwisselen van een droom een analyse te geven, te lachen of de schouders op te halen.
Brok creates installations in which invisible dynamics, displacement and freedom are thematized, creating space for questions and marvel. Dreams serve as the starting point of this installation; a complex fabric of the improbable and the banal of everyday life. In addition to being a cultural and visual inspiration, dreams also have a social component, when you allow others to analyze, laugh or shrug when exchanging a dream.
02

Robbert Weide

Untitled (Fossil Fountain (First Humans)) 

2023 

assemblage van gestolen plastic jerrycan met beeldscherm en videoanimatie | assemblage of stolen plastic jerry can with screen and video animation  

40 x 40 x 15 cm

Weide maakt zijn objecten voor imaginaire werelden of atmosferen. Assemblages die bewegen met behulp van elektronica of die juist stilstaan en tegelijkertijd wankel en fragiel lijken. De kunstenaar houdt van contrasten, zowel in materiaal als in betekenis. Door het gebruik van alledaagse materialen probeert Weide het nutteloze en absurde met het onzichtbare en spirituele te verbinden, en zo de werken een geest in te blazen op een humoristische of provocerende wijze.    
Weide creates his objects for imaginary worlds or atmospheres. Assemblages that move aided by electronics or that are stationary while appearing shaky and fragile. The artist loves contrasts, both in material and meaning. By using everyday materials, Weide tries to connect the useless and absurd with the invisible and spiritual, imbuing the works with life in a humorous or provocative way.
foto toont een still | image shows a still
03

Thom van Rijckevorsel

How to connect 9 dots with four straight lines

2023 

video op monitor | video on monitor

21’29 min (loop)

Van Rijckevorsels videowerken laten herkenbare handelingen zien zoals het kneden van een stuk klei, het buigen van een stuk rubber, het uitsmeren van verf over twee handen. Het zijn demonstraties van iets dat gemanipuleerd wordt. Dit videowerk komt voort uit zijn fascinatie met AI-programma’s zoals Dall-E, Midjourney en ChatGPT. Die laatste zou theoretisch alle tekst in de wereld kunnen herschikken tot iets nieuws, maar hoe nieuw zou dat daadwerkelijk zijn?

Van Rijckevorsel's video works show recognizable actions, such as kneading a piece of clay, bending a piece of rubber, smearing paint over two hands. They are demonstrations of something being manipulated. This video work stems from his fascination with AI programs such as Dall-E, Midjourney and ChatGPT. The latter could theoretically rearrange all the text in the world into something new, but how new would it actually be?
04

Mehdi Mashayekhi

Choub 

2022 

object in hout en leer | object in wood and leather  

75 x 60 x 20 cm

Choub betekent hout in het Farsi, een ongebruikelijk materiaal voor het vervaardigen van draagbare kleding. De bewerking van dit harde materiaal tot een soepel kledingstuk symboliseert het integratieproces van een immigrant en diens complexe “ideale aanpassing”. Zoals een immigrant zich ongeschikt kan voelen om deel te worden van de nieuwe omgeving, zo blijft volgens Mashayekhi, net als bij dit kledingstuk, diens kern intact, hard als hout, ongeacht welke aanpassing.  
Choub means wood in Farsi, an unusual material for manufacturing wearable clothing. The processing of this hard material into a flexible garment symbolizes the process of integration of an immigrant and their complex "ideal adaptation." Just as an immigrant may feel unfit to become part of the new environment, according to Mashayekhi, as with this garment, their core remains intact, hard as wood, no matter what adaptation.
05

Ramaz Goiati

“Language” 2024 

2024

sculptuur van piepschuim platen en purschuim | sculpture of styrofoam sheets and polyurethane spray foam

150 x 160 x 95 cm

Het werk “Language” 2024 laat zich lezen als een vorm van gebarentaal. Voor Goiati is taal het tapijt van menselijke ervaringen, ingewikkeld geweven met draden van geschiedenis, cultuur en identiteit. Deze tekens en symbolen, soms gebeiteld in steen of geschreven op perkament, dienen als stille getuigen uit het verleden. De relatie tussen taal en identiteit is symbiotisch. Terwijl onze identiteit de taal vormt die we spreken, vormt de taal op haar beurt onze verbinding met de grotere gemeenschap.   
The work “Language” 2024 can be read as a form of sign language. For Goiati, language is the tapestry of human experience, intricately woven with threads of history, culture and identity. These signs and symbols, sometimes carved in stone or written on parchment, serve as silent witnesses from the past. The relationship between language and identity is symbiotic. While our identity forms the language we speak, language itself turn forms our connection to the larger community.
06

Júlia dos Santos Baptista

Anunciação
De aankondiging

2023 

schilderij in olieverf op doek | painting in oil on canvas

140 x 100 cm

In haar schilderijen, tekeningen en collages zoekt Dos Santos Baptista naar universele menselijke waarden. Paarden en ezels staan in sagen en mythologieën vaak symbool voor dapperheid en onafhankelijkheid. In dit werk vervoeren deze trekdieren overledenen verpakt in witte lakens; een grimmig en surrealistisch beeld dat Dos Santos Baptista op social media al scrollend voorbij zag komen. De dieren dragen niet alleen de doden mee, maar leiden ook mensen weg die vluchten, maar waar naartoe?  

In her paintings, drawings and collages, Dos Santos Baptista searches for universal human values. Horses and donkeys often symbolize bravery and independence in legends and mythologies. In this work, these draft animals carry deceased people wrapped in white sheets; a stark and surreal image Dos Santos Baptista saw scrolling on social media. The animals are not only carrying the dead, but also leading people away who are fleeing, but where to?

07

Hanneke Rijks

Tribute to Keith 

2020 

paneel van houtfineer op multiplex | panel of wood veneer on plywood 

78 x 50 cm

Geïnspireerd op een beroemd affiche van Keith Haring, gemaakt voor een Jazzfestival in 1983, creëert Rijks in haar Tribute to Keith eenzelfde spel van beweging en diepte in een grafische tweedimensionale taal. In haar interpretatie is het mensfiguur van Haring veranderd in een wiskundig onmogelijke figuur. Als je met je ogen de balkjes volgt zie je dat het perspectief eigenlijk niet kan kloppen, doordat in verschillende bochten een verkeerde draai zit.    

Inspired by a famous poster by Keith Haring created for a 1983 Jazz festival, Rijks creates a similar play of movement and depth in a graphic two-dimensional language in her Tribute to Keith. In her interpretation, Haring's human figure is transformed into a mathematically impossible figure. If you follow the bars with your eyes, you see that the perspective can't actually be right, because there is a wrong turn in several curves.
foto toont een detail | image shows a detail
08

Mees van Rijckevorsel

Dreaming about making murals  

2023 

tweeluik van acrylverf op baksteenstrips en cement op hout | diptych of acrylic paint on brick slips and cement on wood  

twee maal 80 x 80 x 5 cm | two times 80 x 80 x 5 cm

Het werk van Van Rijckevorsel kan gezien worden als een aanklacht tegen een overdreven gereguleerde en over-ontworpen stad. In zijn werk volgt hij een situationistische benadering richting de publieke ruimte. Zijn sculpturen zijn reflecties op stedelijke imperfecties. Met Dreaming about making murals daagt de kunstenaar het publiek uit om de wereld om zich heen te bevragen en terug te keren naar de zorgeloze kindertijd.  
Van Rijckevorsel's work can be seen as an indictment of an overly regulated and over-designed city. In his work, he takes a situationist approach toward public space. His sculptures are reflections on urban imperfections. With Dreaming about making murals, the artist challenges the public to question the world around them and return to a carefree childhood.
09

Sharon van den Berg

Zonder titel (serie Dormitorios) 

2022

schilderij in olieverf op doek op paneel |  ainting in oil on canvas on panel

 24 x 18 cm 

Herinnering is de rode draad in het werk van Van den Berg. Voor dit schilderij uit de serie Dormitorios gebruikt zij een afbeelding uit een oud boek met showroom foto’s van slaapkamers, gekocht op een Spaanse rommelmarkt. Vijfentwintig jaar lang ligt het praktisch ongebruikt, maar niet onopgemerkt in haar atelier. Inmiddels is het boek onderdeel van haar herinnering geworden en is de tijd rijp om er schilderijen van te maken. 
Memory is the common thread in Van den Berg's work. For this painting from the Dormitorios series, she uses an image from an old book of showroom photos of bedrooms, bought at a Spanish flea market. For twenty-five years it lay practically unused but not unnoticed in her studio. Since then, the book has become part of her memory and the time has come to make paintings from it.
foto toont het schilderij | images shows the painting
10

Inbar Hasson

My Baby  

2023 

installatie met een schilderij in gemengde techniek op doek | installation with painting in mixed media on canvas   

210 x 280 x 200 cm.

Hasson heeft hier drie bestaande werken samengevoegd tot een nieuw beeld. We zien drie belangrijke vrouwen uit haar leven – haar moeder, haar zus en een oude tekening van Anne Frank. Aanvankelijk was dit werk gemaakt als een reflectie op de wereldwijde problematiek van vrouwenrechten, maar na verloop van tijd veranderde dit in iets heel persoonlijks. Het kunstwerk breidt zich uit in de fysieke ruimte. Het nodigt de kijker uit om in het werk te stappen en een eigen verbinding te vinden.  
Here Hasson has merged three existing works into a new image. We see three important women from her life - her mother, her sister and an old drawing of Anne Frank. Initially this work was created as a reflection on the global issue of women's rights, but over time it turned into something very personal. The artwork expands into physical space. It invites the viewer to step into the work and find their own connection.
foto toont #10 | images shows #10
11

Ulric Roldanus

Tetraëders

2023 

serie wandsculpturen van hout met fotoprints en gevonden objecten en materialen | series of wall sulptures from wood with photographs and found materials

afmeting variabel | dimensions variable

Het werk van Roldanus combineert digitale middelen met gevonden materialen en traditionele technieken. Deze wandsculpturen vinden hun oorsprong in de verre reizen die de kunstenaar onderneemt. Elk van de Tetraëders verhoudt zich op geheel eigen wijze tot diens geometrische grondvorm, maar alle drie bevatten in het midden een panoramafoto die een moment uit Roldanus’ reizen oproept, omgeven door associatieve elementen.   
Roldanus' work combines digital media with found materials and traditional techniques. These wall sculptures find their origins in the distant travels the artist undertakes. Each of the Tetraëders (Tetrahedrons) relates to its basic geometric form in its own way, but all three contain a panoramic photograph in the center that evokes a moment from Roldanus' travels, surrounded by associative elements.
foto toont #20 | image shows #20
12

Hanneke ter Horst 

Series Plant Dyed

2023 

serie objecten in plantaardig geverfd plastic en leer | series of objects in plant-based dyed plastic and leather

afmeting variabel | dimensions variable

Ter Horst werkt met plantaardige verf, een experimenteel maakproces waarvan de uitkomst niet vooraf vastligt. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van verschillende factoren in de omgeving, zoals zonlicht, water, temperatuur en zuurgraad. Tegenstellingen die op het eerste gezicht onverenigbaar lijken, zoals natuurlijk en synthetisch, vloeiend en scherp, gaan verbindingen aan en creëren openingen om verbanden en grilligheden te tonen tussen vorm en materialiteit.   
Ter Horst works with plant-based dyes, an experimental manufacturing process of which the outcome is not predetermined. The final colour depends on various factors in the environment, such as sunlight, water, temperature and acidity. Opposites that at first seem incompatible, such as natural and synthetic, fluid and sharp, connect and create an opening to reveal relations and irregularities between form and materiality.
foto toont de offsetprints | images shows the offset prints
13

Mitchell Thar

Midden (Middelpolder) 

2022-2023

installatie met drie offsetprints, glasplaten, archiefdozen en een tekening | installation with three offset prints, glass plates, archive boxes and a drawing

afmeting variabel | dimensions variable

In Midden (Middelpolder) smelten contrasterende aanzichten samen tot één werk met meerdere auteurs, tijdsperioden en perspectieven. Thar toont een conceptuele herinterpretatie van zijn kunstenaarsboek dat is gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling Verzameld voor Amstelveen. Op de tafels liggen drie prints van het werk: Hoe is het landschap van Amstelveen veranderd?. Ernaast hangt een historische tekening van de Middelpolder, gezien door de ogen van kunstenaar Jacques Anton Philipszoon in 1965.   
In Midden (Middelpolder), contrasting views merge into a single work with multiple authors, time periods and perspectives. Thar shows a conceptual reinterpretation of his artist's book created in response to the exhibition Collected for Amstelveen. On the tables we see three prints of the work: Hoe is het landschap van Amstelveen veranderd? (How Did The Landscape of Amstelveen Change). Mounted on the opposite wall there is a historical drawing of the Middelpolder, seen through the eyes of artist Jacques Anton Philipszoon in 1965.
foto toont #2 | image shows #2
14

Ingeborg Oderwald

Hoge Horizon

2023

serie bewerkte monoprints | series of edited monoprint 

50 x 60 cm per stuk | per artwork

Oderwald maakt tekeningen en gebruikt verschillende media, zoals grafische technieken en olieverf. Ze werkt intuïtief en omschrijft dit proces als volgt: “De kroontjespen met Oost-Indische inkt is in alle vrijheid aan de wandel gegaan over het landschap onder de hoge horizon. Heel rustig op zoek naar, ja naar wat? Naar wat er verborgen zou kunnen liggen in die kleurige ruimte, wat de pennestreepjes op zouden roepen, duidelijk maken.” 
Oderwald makes drawings and uses various media, including printmaking and oil paint. She works intuitively and describes this process as follows: "The fountain pen with India ink went on a free walk across the landscape below the high horizon. Very quietly looking for, yes for what? For what might be hidden in that colorful space, what the pen marks could evoke, make clear."
15

Jan Verschoor

Zonder titel (Verschuivingen)
Untitled (Shifting)

2023 

assemblage van porseliet, aluminium en glas | assemblage of porcelite, aluminum and glass  

300 x 200 cm

Verschoor werkt met materialen als polyester, marmer, staal, zandsteen en brons. Uit het niets ontstaan allerlei vormen: een bol, een slinger of een lus, die hij samensmeedt tot een harmonisch geheel. Dit werk is geïnspireerd op smeltende ijskappen, overstromingen en uitbarstingen van vulkanen. Voor deze landschappelijke sculptuur kiest Verschoor een nieuw materiaal: porseliet. Andere onderdelen zijn afgegoten in aluminium en gecombineerd met glas, waardoor er Verschuivingen te zien zijn.  
Verschoor works with materials such as polyester, marble, steel, sandstone and bronze. Out of nothing, all kinds of forms emerge: a sphere, a pendulum or a loop, which he forges into a harmonious whole. This work is inspired by melting ice caps, floods and erupting volcanoes. For this sculpture with landscape-like forms, Verschoor chooses a new material: porcelite. Other parts are cast in aluminum and combined with glass, revealing Shiftings.
16

Tamar Rozenblat

Gesture of a conductor  

2023 

schilderij in olieverf op doek | painting in oil on canvas

147 x 200 cm

Rozenblat reflecteert in haar schilderkunst op de menselijke zoektocht naar betekenis en de wisselwerking tussen onze innerlijke wereld en de buitenwereld. Dit werk is afkomstig uit de serie Tinctuur van dromen waar Rozenblat aan begon na het zien van een film over de effecten van de medicinale plant ayahuasca. In deze serie probeert zij dromen te vangen en het onzichtbare zichtbaar te maken, maar ook om de grenzen van onze perceptie en de band tussen mens en natuur te verkennen.  
In her painting, Rozenblat reflects on the human search for meaning and the interaction between our inner world and the outside world. This work is from the series Tincture of Dreams which Rozenblat embarked on after seeing a film about the effects of the medicinal plant ayahuasca. In this series she tries to capture dreams and make the invisible visible, but also to explore the limits of our perception and the connection between humans and nature.
17

Bouchaib Dihaj

Zonder titel (uit de serie Metamorphosis) 

2022 

schilderij in olieverf op doek | painting in oil on canvas

100 x 120 cm

Door een intuïtieve manier van schilderen laat Dihaj zijn thema’s zoals transitie en metamorfose in wezen letterlijk plaatsvinden op het doek. Dihaj wil in zijn werk de kunst met de wetenschap verbinden. De serie Metamorphosis is een uiting van zijn fascinatie voor het mysterie van de oorsprong van het bestaan. Uitgangspunt bij het vervaardigen van deze serie zijn de bouwstenen van het leven: de aan het blote oog onttrokken processen binnen celstructuren.  
Through an intuitive way of painting, Dihaj essentially allows his themes such as transition and metamorphosis to literally take place on the canvas. Dihaj aims to connect art with science in his work. The Metamorphosis series is an expression of his fascination with the mystery of the origins of existence. The starting point in the creation of this series are the building blocks of life: the processes within cellular structures that are hidden from the naked eye.
18

Anne-Marie van Meel

Prayers to empty thrones 2 

2022

sculpturen in Fimo klei | sculptures in Fimo clay 

5 à 10 cm per object | 5 to 10 cm per object

Van Meel is geïnteresseerd in de vraag hoe we ons verhouden tot de ruimte om ons heen en hoe we er bezit van nemen. Dit onderzoekt ze door structuren en patronen te traceren in onze alledaagse omgeving. Deze replica’s van middeleeuwse sokkels uit de Sint Janskathedraal in Den Bosch, uitgevoerd in Fimo klei, symboliseren voor Van Meel het verlies van een onveranderlijke waarheid die algemeen geldt, een zekerheid waar je altijd op terug kunt vallen 
Van Meel is interested in how we relate to and take possession of the space around us. She explores this by tracing structures and patterns in our everyday surroundings. To Van Meel these replicas of medieval pedestals from St. John's Cathedral in Den Bosch, made of Fimo clay, symbolize the loss of an unchanging truth that is universal, a certainty you can always fall back on.
foto toont Letter to K | the picture shows Letter to K
19

Robin Waart 

Letter(s) to X

2021-2024

serie vloerkleden in wol en eucalyptusgaren | series of rugs in wool and eucalyptus yarn

afmeting variabel | dimensions variable

In het gebied tussen taal en beeld zoekt Waart naar clichés en voorziet deze van een nieuwe betekenis door middel van herhaling, overdrijving of uitvergroting. Deze enveloppen van reuzenformaat hebben dezelfde breedtemaat als de deur van de betreffende kunstinstelling waarvoor ze zijn gemaakt. In de gedaante van een ruimtelijk object fungeren deze getufte vloerkleden als intieme brieven gericht aan de expositieruimte.  
In the space between language and image, Waart searches for clichés and provides them with new meaning through repetition, exaggeration or magnification. These giant-sized envelopes have the same width as the door of the particular art institution for which they were created. As a spatial object, these tufted rugs act as intimate letters addressed to the exhibition space.
20

Piet Reekers

Hermetische Herinnering 

2023

assemblage van hout, metaal en acrylverf | assemblage of wood, metal and acrylic

32 x 40 cm

“Ik werk vanuit abstracte herinneringen, althans dat denk ik.”  Reekers maakt hermetisch werk en onderschrijft het Hermetisch Manifest zoals dat in 2012 is opgesteld. “Het hermetische bezit een geheel eigen schoonheid. Zoals er eenschoonheid is van de snelheid die ontstaat door beweging, zo is er ook een schoonheid vanhet onbeweeglijke dat zich manifesteert als ontoegankelijk.” 
"I work from abstract memories, or at least I think so." Reekers makes hermetic work and subscribes to the Hermetic Manifesto as established in 2012. "The hermetic possesses a beauty of its own. Just as there is a beauty of the speed created by movement, there is also a beauty of the immobile that manifests itself as inaccessible."  

foto toont een detail | image shows a detail
21

Joep Backhuijs

Beweging

2023

installatie met lakverf op messing, acrylverf op hout en een elektromotor | installation with enamel paint on brass, acrylic paint on wood and an electric motor  

175 x 35 x 15 cm

Backhuijs werkt als beeldhouwer veel met monumentale geometrische vormen. Deze serie objecten is gemaakt van messing staven, een restmateriaal van zijn productieproces dat hij in eerste instantie als louter afval beschouwt. Backhuijs herkent in deze kronkels een visuele beweging. Het zijn ruimtelijke tekeningen in heldere kleuren en vormen die met vluchtige bewegingen zijn gevormd tot nieuwe symbolen waaraan de toeschouwer zelf duiding mag geven.   
As a sculptor, Backhuijs frequently works with monumental geometric forms. This series of objects is made from brass rods, a leftover material from his production process that he initially regarded as mere waste. Backhuijs recognizes visual movement in these squiggles. They are spatial drawings in bright colors and shapes that are formed with fleeting movements into new symbols to which the viewer may give their own interpretation.

EVENEMENTEN

Triënnale Talk: Kunst in de openbare ruimte

Triënnale Talk - Kunst in de openbare ruimte

Locatie: Museum Cobra
Datum: 5 juli 2025
Tijd: 17:00
Prijs: Gratis deelname, graag van te voren aanmelden via deze link
Taal: Nederlands

Neem deel aan een boeiende avond vol inspiratie en inzicht tijdens de Amstelveen Triënnale Talk! Sluit je aan bij de discussieavond onder leiding van kunsthistorica Margitte Verwoerd. Zij gaat in gesprek met Theo Tegelaers, expert op het gebied van kunst in de openbare ruimte, en de deelnemende kunstenaars van de Triënnale, Irene Brok en Mehdi Mashayekhi. Samen verkennen zij de impact en het belang van kunst in de openbare ruimte. Ontdek de mogelijkheden, de obstakels en de kracht van kunst om mensen te verbinden. Laat je inspireren door kritische perspectieven en praktijkvoorbeelden die je kijk op openbare kunst zullen verrijken. Een must voor iedere kunstliefhebber en iedereen die nieuwsgierig is naar de dynamiek van kunst in onze leefomgeving!

Theo Tegelaers is bestuurslid en curator bij TAAK, voormalig directeur van W139, en heeft gewerkt voor Rijksbouwmeester, De Appel en SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte). Hij ontwikkelde kunstprojecten in diverse gebieden en werkte samen met kunstenaars zoals Simon Starling, Fiona Tan en Thomas Saraceno.

Mehdi Mashayekhi behaalde een bachelor in toegepaste scheikunde in Teheran en studeerde design aan ArtEZ in Arnhem. Hij verwerkt maatschappelijke problemen in experimentele materialen en vertaalt deze naar objecten, waarbij hij hightech technieken gebruikt voor abstracte kleding, design- en kunstobjecten.

Irene Brok studeerde beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie na psychologie in Amsterdam en Utrecht. Ze gebruikt verschillende media zoals schilderen, tekenen, sculptuur en tekst om verbindingen te leggen tussen het visuele, het sensitieve en de taal. Haar installaties, zoals de muurschildering 'Onderwegdromen' in het busstation van Amstelveen, onthullen onzichtbare dynamieken en creëren ruimte voor vragen en verwondering.

Margitte Verwoerdt is kunsthistorica, adviseur en curator. Haar specialisme omvatten onder andere moderne en hedendaagse kunst, street-art en fotografie.


© Copyright 2024 Cobra Museum | Website by BrandNewFresh.com | Website Design by Renata Alvares